výzkumná činnost

články a publikace z oblastí mindfulness, manažerské psychologie a komunikace

Důležitou součástí mé práce je propojovat svět vědy a reálného každodenního života. Metodám osobního rozvoje, managementu  a leadershipu pomáhám rozvíjet a prohlubovat vědecké základy. Do vědecké a akademické sféry naopak pomáhám přinášet smysluplné přístupy a metody, které reálně posunují naši společnost dopředu. 

V současné době působím jako garant oborů psychologie a manažerské psychologie na soukromé vysoké škole AMBIS a.s. V roce 2017 jsem obdržel doktorát na katedře manažerské psychologie na  Fakultě podnikohospořádřské Vysoké školy ekonomické v Praze (FPH VŠE), kde jsem mezi lety 2017 a 2022 pracoval na plný úvazek.

Hlavním praktickým dopadem mého dosavadního výzkumného snažení bylo vytvoření a vědecké ověření programu osmitýdenního kurzu Relational Mindfulness Training (RMT), zaměřujícího se na zvládání stresu a komunikace v mezilidských vztazích. Z adaptované verze RMT jsem také vytvořil akreditovaný kurz Mindfulness v manažerské praxi určený pro bakalářské studenty VŠE, který byl za mého působení jedním z nejoblíbenějších volitelných předmětů na VŠE.

Níže uvádím seznam nejvýznamějších článků, které jsem doposud publikoval. Všechny ostatní studie jsou momentálně buď v recenzních řízeních nebo v procesu tvorby 🙂

Out of sight, out of mind? Exploring the long-term effects of Relational Mindfulness Training (RMT)

Můj hlavní článek zabývající se ověřením osmitýdenního programu Relational Mindfulness Training (RMT) vyšel v roce 2020 v prestižním impaktovaném časopise Journal of Contextual Behavioral Science. Článek prokázal dlouhodobý statisticky signifikantní vliv účasti v RMT na zvýšení všímavosti (mindfulness) a soucitu vůči sobě (self-compassion) a snížení vnímané úrovně stresu (perceived stress). Prokázal také krátkodový efekt účasti v RMT na zvýšení soucitu (compassion). Zároveň osvětluje, jakým způsobem v rámci RMT rozvíjíme mindfulness ve vztazích. Spoluautory článku jsou doc. Martin Lukeš a Jan Burian. 

Development of Mindfulness in Relational Context: Construction and Validation of Relational Mindfulness Training (RMT)

První článek zabývající se programem Relational Mindfulness Training (RMT), který mi společně s doc. Martinem Lukešem vyšel v roce 2018 v tuzemském impaktovaném časopise Československá Psychologie.

Studie prokázala statisticky signifikantní pozitivní vliv účasti v RMT na úroveň mindfulness, soucitu vůči sobě a rozvoji kvalit autentického leadera.

Application of relational mindfulness in management education: Development and validation of relational mindfulness training (RMT)

Moje disertační práce, která byla úspěšně obhájena na katedře manažerské psychologie a sociologie FPH VŠE v prosinci 2017.

Teoretická část slouží jako obsáhlý úvod do původu a rozvoje mindfulness na západě, včetně výzev s tím spojených. Najdete zde také rešerši literatury a efektů mindfulness do roku 2017.

Praktická část se věnuje ověření programu Relational Mindfulness Training (RMT) a praxím, které RMT zahrnuje.

The Emerging Role of Mindfulness Research in the Workplace and Its Challenges

Jako jeden z první autorů v oboru mindfulness jsem v roce 2015 vydal stručnou přehledovou studii na téma mindfulness v leadershipu a v organizacích.

Cílem článku bylo vymezit, za jakých podmínek bude možné vytvořit a ověřit validní koncepci tzv. “všímavého leadershipu” (mindful leadership).

Jako hlavní výzvu v tomto směru jsem identifikoval odlišení od koncepce autentického leadershipu, která zahrnuje několik aspektů mindfulness.

Construction and Application of Radical Candor: Efficiency of Criticism at Work

Tento koncepční článek se věnuje fenomému radikální upřímnosti (radical candor) – metodě podávání kritiky na pracovišti, která je přímá, konstruktivní a bere ohledy na přijícího.

Ve článku argumentujeme, že nezbytnou součástí radikální upřímnosti by měl být i rozvoj soucitu vůči sobě i druhým. Doporučujeme také, aby radikální upřímnost zahrnovala i vyhledávání kritiky.

V článku také navrhujeme, jak by měla vypadat intervence, která by radikální upřímnost efektivně rozvíjela v organizacích.

Záznam z prvního představení výsledků výzkumu RMT

Pilotní zpracování výsledků výzkumu v rámci RMT jsem  poprvé představil na European Congress of Psychology (ECP) 2017 v Amsterodamu. Podívejte se na tento záznam (k dispozici jsou české titulky).

Sledujte mne na mých vědeckých profilech